ข้อมูลจำนวนสถาบันการศึกษาอำเภอ อมก๋อย ตำบลแม่ตื่น ปี 2549


กลับไปข้อมูล => ระดัับอำเภอ=>ระดัับตำบล

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
1
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
2
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
3
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทย
หมู่ที่ 12 บ้านม้งแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
4
โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
5
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านปิยอทะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
6
โรงเรียนบ้านซิแบร
หมู่ที่ 7 บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
7
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
8
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
9
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
10
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
11
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทย
หมู่ที่ 12 บ้านม้งแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
12
โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
13
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านปิยอทะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
14
โรงเรียนบ้านซิแบร
หมู่ที่ 7 บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
15
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
16
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
17
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
18
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
19
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทย
หมู่ที่ 12 บ้านม้งแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
20
โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
21
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านปิยอทะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
22
โรงเรียนบ้านซิแบร
หมู่ที่ 7 บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
23
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -
24
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย โทร. -

ที่มา : สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด : 17 มกราคม 2551
ความถูกต้องของข้อมูล : ข้อมูลถูกต้อง